วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555โครงการสอน
วิชา นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation,Technology  and Information in Education

 

              
.....สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ารับชมเว็บ blog นี้เว็บblog นี้ได้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาข้มมูลที่เกี่ยวกันวัฒกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชานวัฒกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและข้มมูลที่อยู่บนเว็บนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากหลายๆเพื่อมาจัดเรียนให้กายเป็นเว็บที่มีข้อมูลที่มาตรฐานตรงตามความจริงและผมหวังเป็นอย่างยิงว่าผู้ที่ได้เข้ารับชมเว็บ blog นี้แล้วได้ศึกษาน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยกับข้อมูลที่อยู่บนเว็บนี้และสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลที่เว็บ blog ของผมมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมเว็บ blog นี้ครับขอบคุณครับ

                                                                จัดที่โดย
                                                         นายสุรศักดิ์    สิงห์วงค์
                                                            สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2

คำอธิบายรายวิชา
.....ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์  ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้ละเครือข่ายการเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ  การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้างปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

 วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้ 2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้ 4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้ 5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้ 6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้ 7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ 8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10. เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่าง น้อย 1 รายวิชา
11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง

เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสื่อสารการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ